body class="stretched loaded no-transition body_page" data-loader='6'>
bạn có thể xem Facebook xe hình ảnh chụp thật bên ngoài: https://www.facebook.com/dogiadung.82